Jesteś tutaj

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze

Tytuł
Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko
Referent
Miejsce pracy
Trzemiętowo
Termin składania ofert
26.08.2019 14:00

 

OGŁOSZENIE NR 1/2019

DYREKTOR CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO

PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Nazwa i adres jednostki: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie, Trzemiętowo 17 lok. nr 2, 86-014 Sicienko

Stanowisko pracy: referent w Dziale Finansowym

 

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. wykształcenie minimum średnie
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe od kandydata:

 1. znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy, w szczególności: płacowych, podatkowych, ZUS, wynagradzania pracowników samorządowych oraz ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej
 2. znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych, płacowych i „Płatnika”
 3. doświadczenie w pracy w księgowości

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Obsługa ubezpieczeń społecznych pracowników i ich członków rodzin oraz wychowanków (zgłaszanie i wyrejestrowanie), sporządzanie rozliczeń miesięcznych i rocznych na drukach ZUS.
 2. Prowadzenie rozliczeń podatkowych z US oraz z pracownikami (sporządzanie deklaracji PIT).
 3. Prowadzenie spraw związanych z prawidłowym rozliczaniem podatku VAT:
  - wystawianie faktur sprzedaży, korekt oraz not sprzedaży,
  - sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT i VAT-7
 4. Sporządzanie list składników wynagrodzeń i  potrąceń pracowniczych.
 5. Rozliczanie  zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rodzicielskich, opiekuńczych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z pożyczkami PKZP.
 7. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów, naliczeń pracowników uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych .
 8. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracownikom.
 9. Sporządzanie przelewów bankowych.
 10. Pieczętowanie, sprawdzanie faktur pod względem formalnym i merytorycznym oraz dekretacja faktur i rachunków ponadto  dbanie o prawidłowy opis na fakturach przekazywanych do działu finansowego jednostki.
 11. Aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych według określonych standardów.
 12. Przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby instytucji zewnętrznych.
 13.  Wykonywanie innych czynności i poleceń kierownika działu finansowego

4. Warunki pracy na stanowisku:

1) Miejscem pracy jest siedziba Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie, Trzemiętowo 17 lok. nr 2, 86-014 Sicienko.

2) Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym.

3) Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy.

4) Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. CV oraz list motywacyjny,
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 4. Kserokopie dokumentów dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności*
 7. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie, o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (druk do pobrania),
 8. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

*w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane przez kandydata a CV opatrzone klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Trzemiętowo 17 lok. nr 2, 86-014 Sicienko w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z adnotacją na kopercie „Nabór na stanowisko referenta w dziale finansowym”, w terminie 26.08.2019 r. do godz. 14:00.

Aplikacje, które wpłyną do CAPOW w Trzemiętowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rekrutacja polegać będzie na formalnej ocenie nadesłanych dokumentów aplikacyjnych przez powołaną Komisję Rekrutacyjną oraz następnie rozmowie kwalifikacyjnej połączonej z testem kompetencji z kandydatami, którzy pomyślnie przejdą formalną selekcję ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.capowbyd.pl/ oraz na tablicy CAPOW w Trzemiętowie.

 

 8. Pozostałe informacje:

 1. Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 2. Wszystkie oświadczenia musza posiadać datę i własnoręczny podpis.
 3. Oferty kandydatów niezakalikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Trzemiętowo 17 lok. nr 2, 86-014 Sicienko.

 

 

Ogłoszenie podano do wiadomości publicznej w dniu 14.08.2019 r.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w CAPOW w Trzemiętowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" administrator danych informuje, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Administracyjne Palcówek opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie Trzemiętowo 17 lok. nr 2, 86-014 Sicienko NIP 967-00-56-817

2) inspektorem ochrony danych osobowych w CAPOW w Trzemiętowie jest Pani Barbara Kalińska  barkal@onet.eu

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji, którego celem jest wybór osoby na oferowane stanowisko pracy,

 a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/i odrębnej zgody  jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze  danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie rekrutacji na stanowisko pracy.

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

5) Pana/Pani dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia dokumentów do procesu rekrutacji. Jeżeli nie zostanie podpisana z Panem/Panią umowa to po upływie w/w terminu  dane osobowe podane w dokumentach do procesu rekrutacji zostaną zarchiwizowane i usunięte.

7) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych  oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw: "RODO".

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych)  nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy,   w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na formularzu, wniosku lub innym dokumencie papierowym lub elektronicznym) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda”. W przypadku gdy przekazane dokumenty zawierające Pana/Pani dane osobowe mają być wykorzystane przez Administratora danych na potrzeby przyszłych rekrutacji niezbędna jest pisemna zgoda wskazująca ten cel. Brak podania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa w procesie rekrutacji powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego wobec Pana/Pani osoby.

11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w  celu  profilowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt i wykonanie: CERB

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.