Jesteś tutaj

Ogłoszenie na stanowisko młodszego wychowawcy

Tytuł
Ogłoszenie na stanowisko młodszego wychowawcy
Stanowisko
Młodszy wychowawca
Miejsce pracy
Trzemiętowo Placówka nr 4
Termin składania ofert
24.03.2021 13:00

OGŁOSZENIE O PRACĘ nr 2/2021 z dnia 17.03.2021r.

Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie

 

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko młodszego wychowawcy.

Warunki pracy:

- umowa o pracę w wymiarze 1 etatu,

- umowa o pracę na czas określony,

- praca w oparciu o harmonogram pracy w systemie 12-godzinnym,

- miejsce pracy placówka opiekuńczo-wychowawcza w Trzemiętowie.

 

Wymagania niezbędne:

 

- posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

albo

- na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

- posiadanie władzy rodzicielskiej, nie jest zawieszona ani ograniczona,

- wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

- obywatelstwo polskie,

- zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

 

- umiejętność organizacji pracy i kreatywność,

- umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej pracy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych w różnych grupach wiekowych, dostosowanej do ich stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań,

- włączanie się w życie placówki i dyspozycyjność,

- umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,

- wysoka kultura osobista,

- mile widziane prawo jady kat. B oraz aktualne orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

Obowiązki wychowawcy ściśle określa zakres czynności opracowany w oparciu o przepisu ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny i CV,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),

- oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie, o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (druk do pobrania),

- oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
o nieposzlakowanej opinii, o niekaralności,

- oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane przez kandydata a CV opatrzone klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Osoby zainteresowane spełniające określone wymogi formalne mogą składać wymagane dokumenty
w kancelarii Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie, Trzemiętowo 17 lok. nr 2, 86-014 Sicienko lub przesłać listownie na wskazany adres bądź podpisane zeskanowane dokumenty przesyłać na adres e-mail kancelaria@capowbyd.pl

 

 

                                                                                                                …………………………………………..

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w CAPOW w Trzemiętowie

 Realizując wymogi Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (RODO), informujemy o  zasadach przetwarzania Pani/Pana danych  osobowych  oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z  tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie jest: Dyrektor Katarzyna Struś z siedzibą w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Trzemiętowo 17 lokal r 2.

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, który będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tut. Centrum, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień – kontakt mailowy: barkal@onet.eu

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji, którego celem jest wybór osoby na oferowane stanowisko pracy, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/i odrębnej zgody  jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że  przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze  danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie rekrutacji na stanowisko pracy.

4) W  związku  z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

4.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

4.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor.

5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia dokumentów do procesu rekrutacji. Jeżeli nie zostanie podpisana z Panem/Panią umowa to po upływie w/w terminu  dane osobowe podane w dokumentach do procesu rekrutacji zostaną zarchiwizowane i usunięte.

6). W  związku  z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

6.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym  prawo do uzyskania kopii tych danych;

6.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

6.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:

6.3.1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

6.3.2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

6.3.3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

6.3.4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

6.3.5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;

6.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy:

6.4.1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

6.4.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia.

6.4.3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

6.4.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstaw) po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

6.5. prawo do przenoszenia danych — w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przestanki:

6.5.1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

6.5.2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przestanki:

6.6.1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

6.6.2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. W   przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych  odbywa się na podstawie zgody  osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W  przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych  osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

 

 

Projekt i wykonanie: CERB

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.