Jesteś tutaj

Ogłoszenie na stanowisko młodszego wychowawcy

Tytuł
Ogłoszenie na stanowisko młodszego wychowawcy
Stanowisko
Młodszy wychowawca
Miejsce pracy
Karolewo
Termin składania ofert
31.03.2020 15:00

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie

 

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Karolewie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko młodszego wychowawcy.

Warunki pracy:

- umowa o pracę w wymiarze 1 etatu,

- umowa o pracę na czas określony,

- praca w oparciu o harmonogram pracy w systemie 12-godzinnym,

- miejsce pracy placówka opiekuńczo-wychowawcza w Karolewie.

 

Wymagania niezbędne:

- posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

albo

- na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

- posiadanie władzy rodzicielskiej, nie jest zawieszona ani ograniczona,

- wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

- obywatelstwo polskie,

- zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia

 

Wymagania pożądane:

- umiejętność organizacji pracy i kreatywność,

- umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej pracy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych w różnych grupach wiekowych, dostosowanej do ich stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań,

- włącznie się w życie placówki i dyspozycyjność,

- umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,

- wysoka kultura osobista,

- mile widziane prawo jazdy kat. B oraz aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

 

Obowiązki wychowawcy ściśle określa zakres czynności opracowany w oparciu o przepisu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny i CV,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),

- oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie, o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (druk do pobrania),

- oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, o nieposzlakowanej opinii, o niekaralności,

- oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona, o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane przez kandydata a CV opatrzone klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 

Osoby zainteresowane spełniające określone wymogi formalne mogą składać wymagane dokumenty
w kancelarii Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie, Trzemiętowo 17 lok. nr 2, 86-014 Sicienko lub przesłać listownie na wskazany adres.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w CAPOW w Trzemiętowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" administrator danych informuje, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Administracyjne Palcówek opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie Trzemiętowo 17 lok. nr 2, 86-014 Sicienko NIP 967-00-56-817

2) inspektorem ochrony danych osobowych w CAPOW w Trzemiętowie jest Pani Barbara Kalińska  barkal@onet.eu

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w procesie rekrutacji, którego celem jest wybór osoby na oferowane stanowisko pracy, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/i odrębnej zgody  jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO,
co oznacza, że  przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie rekrutacji na stanowisko pracy.

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

5) Pana/Pani dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia dokumentów do procesu rekrutacji. Jeżeli nie zostanie podpisana z Panem/Panią umowa to po upływie w/w terminu  dane osobowe podane w dokumentach do procesu rekrutacji zostaną zarchiwizowane i usunięte.

7) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych  oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw: "RODO".

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych)  nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy,   w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na formularzu, wniosku lub innym dokumencie papierowym lub elektronicznym) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda”. W przypadku gdy przekazane dokumenty zawierające Pana/Pani dane osobowe mają być wykorzystane przez Administratora danych na potrzeby przyszłych rekrutacji niezbędna jest pisemna zgoda wskazująca ten cel. Brak podania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa w procesie rekrutacji powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego wobec Pana/Pani osoby.

11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w  celu  profilowania.

Projekt i wykonanie: CERB

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.