Jesteś tutaj

Dane osobowe - klauzula RODO

DANE OSOBOWE 

Informacja Administratora Danych Osobowych

Realizując wymogi Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (RODO), informujemy o  zasadach przetwarzania Pani/Pana danych  osobowych  oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z  tym związanych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie jest: Dyrektor Katarzyna Struś z siedzibą w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Trzemiętowo 17 lokal nr 2.

 

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, który będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tut. Centrum, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień – kontakt mailowy: barkal@onet.eu

 

3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

4.1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych;

4.2. realizacji umów zawartych z kontrahentami;

4.3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

5. W  związku  z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

5.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

5.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą  przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

7. W  związku  z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

7.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym  prawo do uzyskania kopii tych danych;

7.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

7.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

7.3.1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

7.3.2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

7.3.3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

7.3.4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

7.3.5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

7.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy:

7.4.1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

7.4.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia.

7.4.3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

7.4.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstaw) po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

7.5. prawo do przenoszenia danych — w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przestanki:

7.5.1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

7.5.2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

7.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przestanki:

7.6.1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

7.6.2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 

8. W   przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych  odbywa się na podstawie zgody  osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9. W  przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Projekt i wykonanie: CERB

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.